• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection
 Isang paraan para lumigaya

Ang isang sukatan ng ating pagiging mapagkumbaba ay ang relasyon natin sa ibang tao. Ang paninira sa ating kapuwa ay isang gawain na nagpapakita ng ating kayabangan. Pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos, Mahirap man o mayaman, may pinag-aralan man o wala, bata man o matanda. Kahit nga tayong mananampalataya kay Kristo ay walang karapatang siraan o alipustahin ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Tandaan natin, ang pinagkaiba lang natin sa kanila ay ang pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos. Tinawag tayo upang ipanalangin at gabayan sila sa tamang landas ngunit hindi para ibaba ang kanilang pagkatao. At kahit pare-parehong Kristyano pero magkakaibang denominasyon, hindi pa rin ito dahilan para ibaba nila ang kanilang tingin sa mga hindi nila kasapi.

Nalulungkot ako kapag nabalitaan ko na ang isang dating magandang samahan o organisasyon ay nagkawatak-watak. Alam niyo ba na ang susi sa pagkakaisa ay ang pagiging mababang loob? Sa biblia sa aklat ng Filipos

2:2-4, ito ang sinabi ni Apostol Pablo, “Maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso’t diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa hangad ninyong maging tanyag. Sa halip magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo’y mabuti keysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba hindi lamang ng inyong sarili.”

Kapag ginigiit natin ang ating sariling ideya o nalalaman sa iba, nagpapakita rin ito ng kayabangan. Maaring tama nga ang sinasabi o iniisip natin, ngunit isipin din natin na may mapupulot din tayo mula sa ibang tao. Ang isang mapagkumbabang tao ay palaging handang makinig sa sasabihin ng ibang tao.

Ang taong mapagkumbaba ay nakakaunawa ng kasabihang – all for one, one for all. Alam niyang hindi niya kayang mabuhay nang nag-iisa. Naunawaan niya na kailangan niya ang ibang tao. Kaya’t binibigyan niya ng halaga ang lahat ng tao.

May kinuwento si William Barclay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Padaretos na nakatira sa Sparta sa lumang Greece. Napakatalinong tao niya. Kumandidato siya para maging isa sa pinuno ng Sparta. Sa Sparta, pumipili sila ng 300 tao para mamuno ng kanilang lugar. Pero wala ang pangalan ni Padaretos sa listahan. May ilang mga kaibigan niya ang naawa at dumamay sa kaniya. Ang sabi nila, “Nalulungkot kaming hindi ka nanalo. Kung alam lamang ng mga tao kung gaano ka katalino, isa ka na sana sa mga opisyales ng ating lugar.” Pero ito ang sagot niya sa kanila, “Natutuwa ako na sa Sparta, may tatlong daang lalaki ang mas magaling kesa sa akin.” Naging kilala tuloy siya dahil handa siyang maisantabi habang ang iba ay nag-aasam ng lugar ng parangal.

Madalas tumitingin tayo sa ating sariling pangangailangan. Malaking tukso na asamin natin ang matataas na posisyon sa isang organisasyon o ang makilala at maging tanyag. Ngunit maaring ito ang sumira sa isang samahan sapagkat nawawala ang pokus natin sa ibang tao at sa tunay na layunin ng ating samahan.

Panahon na para itigil na natin ang tanong kung ano ang mapapala natin sa isang samahan. Palitan na natin ito ng mas magandang tanong tulad ng, “Ano ba ang maibibigay o magagawa ko para sa kabutihan ng samahang aking kinabibilangan?”

Marami sanang samahan ang maisasalba kung marunong lang mabigayan ang mga tao, kung marunong lang umunawa ang mga tao sa kani-kanilang sariling kalakasaan at kahinaan, kung makikita lamang nila ang kahalagahan ng bawat isa sa samahan at kung isinasantabi nila ang kani-kanilang pride.

May tunay na kaligayan sa pagpapakumbaba. At para huwag natin itong malimutan, tandaan natin ang ang salitang kaligayahan na kung isasalin natin sa Ingles ay JOY. Kung nais natin makaranas ng JOY, tandaan natin ang tatlong letra nito: J-O-Y. Ang letter J ay para kay Jesus. Ang O ay para sa Others o ibang tao at ang letter Y ay para sa Yourself o sa ating sarili. Kung uuunahin natin si Hesus at ibang tao kesa sa ating sarili, makakaranas tayo ng JOY o tunay na kaligayahan.

Fatima Josue is the wife of Pastor Junie Josue. Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre [Worship Services every Sunday 9:00 a.m. and 11:00 a.m. at the PCCM, 737 Keewatin St.] and host of the radio program “Higher Life” at CKJS 810 AM, Monday to Friday 8:50 a.m., for more information info call 774-4478.

 

Have a comment on this article? Send us your feedback