• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection    Kapangyarihan ng salita ng Diyos
 
Mahabang taon ang ginugugol sa pag-aaral ng medisina. Walang tigil sa pagsasaulo ng kanilang mga pinag-aralan ang mga estudyanteng doctor. Inihahanda nila ang kanilang sarili na humarap sa mga emergency kung saan wala nang panahon para magbukas ng libro at maghanap ng kasagutan, kung saan ang mga taong nag-aagaw-buhay ay nangangailangan ng madaliang desisyon upang maligtas.

Hindi lahat ng pangyayari sa ating buhay ay naaayon sa ating inaasahan. May mga emergencies na dumarating tulad ng pagsubok, problema at krisis.

Sa mga panahong yaon, ano ang ating gagawin? Ano ang maaari nating panghawakan na magbibigay kalakasan, kapayapaan at patnubay sa atin?

Dito pumapasok ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bukod sa pagbabasa, nais ng Diyos na isapuso natin at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos hanggang ito’y nakaimbak na sa ating puso’t isipan. Katulad ng pag-iimbak ng mga langgam ng pagkain para sa panahon ng taglamig, mahalagang mag-imbak tayo ng salita ng Diyos para sa panahon ng unos sa ating buhay.

May isang kuwento akong hinango sa isang babasahin na may pamagat na When Iron Gates Yield. Si Geoffrey Bull ay isang British missionary sa Tibet. Hinuli at kinulong siya ng mga komunistang Intsik. Kinuha ang lahat ng kaniyang ari-arian pati na ang kaniyang biblia. Pinalipat-lipat siya ng kulungan. Binilad ang kaniyang katawan sa malamig na panahon, minsan naman ay sa matinding sikat ng araw. Ginutom siya. Sinubukan ng mga Intsik lasunin ang kaniyang isipan sa pamamagitan ng pananakot. Natakot tuloy siyang masiraan ng bait dahil sa labis na paghihirap na dinaranas niya. Pero nagpasiya siyang panatilihin ang kapayapaan sa kaniyang isip sa kabila ng paghihirap ng kaniyang katawan.

Nakaisip siya ng paraan. Pag-aaralan niya’t pinagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Kahit nakuha na ang kaniyang biblia, alam pa rin niya ang nakasulat doon dahil buong buhay niyang inaral ito. Araw-araw, binabalikan niya sa kaniyang ala-ala ang lahat ng kaniyang nabasa. Nagsimula siya sa unang aklat ng biblia, sa Genesis. Inalala niya ang bawat kuwento at pangyayari sa kaniyang nabasa sa abot ng kaniyang makakaya hanggang sa natapos niya ang buong biblia. Nang siya’y makalaya, pinatotoo niya na ang kalakasang natanggap niya sa pag-alaala ng salita ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit natagalan niya ang lahat ng hirap na kaniyang dinanas.

Mula naman kay Billy Graham sa kaniyang sinulat na librong How to be Born Again ang kuwentong tungkol sa isang misyonerong kinulong ng mga Hapon sa China. Sa concentration camp, kapag nakitaan ka kahit isang pahina ng bibliya, kamatayan ang parusa. Pero nakuhang itakas ng isang babae ang ebanghelyo ni San Juan. Sa gabi bago siya matulog, magtatalukbong siya ng kumot at gagamit siya ng flashlight para magbasa at mag-memorya ng mga kataga mula dito. Kapag nasaulo na niya ang isang buong pahina, tutunawin niya ang pahinang ito sa tubig at sabon habang naghuhugas siya ng kamay.

Dumating ang panahon na pinakawalan na siya at iba pang mga bihag. Karamihan ay halos nabaliw sa kanilang pagkabihag ngunit ang babaeng ito ang natatanging maliksi, malakas at puno ng pag-asa. May isang reporter ang nagsabing baka na-brainwash siya ng mga Hapon. Pero nagsalita ang isa pang reporter na nakausap na pala ang babae. Sinabi niya na ang Diyos ang nag-brainwash sa babaeng iyon kaya gayon na lamang ang kilos at pananaw niya sa buhay.

Fatima Josue is the wife of Pastor Junie Josue, Senior Pastor of International Worship Centre at the PCCM, 737 Keewatin St. [Worship Services: Sundays 9:00 a.m. & 11:00 a.m.] and host of the radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information call 774-4478.

 

Have a comment on this article? Send us your feedback