• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

    Isang mensahe para sa mga tatay

Isa sa hinahangaan kong tatay sa biblia ay si Joshua na siyang pumalit kay Moises sa pamumuno sa bayan ng Israel. Nang siya ay tumanda na at malapit nang mamatay, tinipon niya ang bayan ng Israel upang magbigay ng kaniyang huling bilin. Pinaalala niya sa kanila ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa kanilang bayan. Ang Diyos ang nagligtas at nagbigay sa kanila ng tagumpay mula sa mga kaaway nilang mga bayan. Tinupad ng Diyos ang kaniyang pangakong bibigyan sila ng kani-kanilang lupain. At bilang tugon sa kabutihan ng Diyos, inaasahang ng Diyos na magiging tapat sila sa Kaniya.

Hinamon ni Joshua ang kaniyang mga kababayan na mamili kung sino ang kanilang sasambahin, ang tunay na Diyos ba o ang diyus-diyusan na sinasamba ng mga kalapit nilang bayan? At naging bantog ang proklamasyon niya na mababasa sa biblia sa aklat ng Joshua 24:15. “Sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod … Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Diyos lamang maglilingkod.”

Ilan kaya sa ating mga tatay ang sasadyaing magdesisyon at maninindigang gabayan ang kani-kanilang mga pamilya tungo sa makadiyos na pamumuhay? Ang mga bata ay nangangailangan ng halimbawang gagayahin, ng taong gagabay sa kanila tungo sa malapit na ugnayan sa Diyos. Ang mga tatay ang ulo ng pamilya na inatasan ng Diyos ng tungkuling iyon. Kung babasahin natin ang biblia, maging noong panahon ni Abraham, sinadya niyang ibahagi n sa kaniyang anak na si Isaac ang tungkol sa tunay na Diyos na kaniyang sinsasamba. Kinuwento ni Abraham kay Isaac ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa kanila. At maging si Isaac ay nagsabi rin ng tungkol sa Diyos sa kaniyang anak na si Jacob at sa bawat salinlahi ay naituring na mahalagang bahagi sa pagpapalaki ng mga anak ang pagtuturo tungkol sa Diyos

Buong kasiguraduhang idineklara ni Joshua na maglilingkod ang kaniyang mag-anak sa Diyos sapagkat naniniwala ako na noong bata pa lamang ang kaniyang mga anak, pinangunahan na niya ang mga ito at maging ang kaniyang misis sa makadiyos na pamumuhay. Hindi nagpatangay si Joshua sa maling pamumuhay at pagpipili ng kaniyang kababayan. Anuman ang maging desisyon ng kaniyang mga kababayan tungkol sa kanilang sariling ugnayan sa Diyos, mananatili siya at ang kaniyang pamilyang tapat sa Diyos.

Nakakalungkot na katotohanan na sa paglipat natin dito sa Canada mula sa Pilipinas, may ilan sa atin na natatangay sa maling gawi ng bayang ito. Nakikigaya na tayo sa pagdidiborsiyo ng mga mag-aasawa. Nagiging maluwag na tayo sa ating mga anak pagdating sa pananamit at sa pakikipagrelasyon nila sa tao.

Kinilala ni Joshua ang kaniyang reponsibilidad pagdating sa espiritual na buhay ng kaniyang pamilya. Tumayo siya hindi lamang bilang pinuno ng kaniyang pamilya kungdi bilang pari na mag-aakay ng kaniyang pamilya tungo sa malapit na ugnayan sa Diyos.

Alam n’yo bang isa sa mga tungkulin nating mga magulang ang ipanalangin ang ating mga anak sa Diyos? Nararapat lamang na humihingi tayo ng karunungan at gabay sa pagpapalaki sa ating mga anak dahil hindi natin ito kakayanin nang nag-iisa lamang. Humihiling rin si Joshua ng proteksyon mula sa Diyos para sa kaniyang kaanak tulad ng ginawa ni Job dahil alam niyang ang Diyos lamang ang kayang mangalaga sa kanila kahit malayo sila sa kaniyang paningin.

Sinong ama ang hindi nangarap ng mas magandang buhay para sa kaniyang pamilya? Ang magkaroon ng magarang bahay at matugunan ang lahat ng pangangailangan ng kaniyang pamilya? Ang mapagtapos sa pag-aaral ang lahat ng kaniyang mga anak at maiwanan sila ng yaman kapag siya ay pumanaw na sa mundo?

Magaganda ang mga layuning iyon pero higit na mas dakila ang layunin ni Joshua. Layunin niyang makilala, ibigin at paglingkuran ng kaniyang mag-anak ang Diyos sapagkat nauunawaan niyang ito ang dakilang tungkulin ng tao sa lupa. Alam niyang kalakip sa pagtatapat ng kaniyang mag-anak sa Diyos ang pagpapalang walang kapantay at buhay na walang hanggan. Mga tatay, hindi ba magandang tularan n’yo si Joshua?

Biglang pagtatapos, nais kong batiin ang lahat ng mga tatay lalo na ang aking asawa ng Happy Father’s Day. Nagpapasalamat ako sa Diyos na biniyayaan niya ako ng makadiyos na asawa na naggagabay hindi lamang sa aming mag-ina kundi sa maraming mga tao tungo sa malapit na ugnayan sa Diyos.

Fatima Josue is the wife of Pastor Junie Josue, Senior Pastor of International Worship Centre at Centre at 1077 St. James St. [Worship Service: Sundays 10:30 a.m.] and host of the radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.