• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

    Utang na loob

Kilala tayong mga Pinoy dahil sa ating kaugaliang pagtanaw ng utang na loob sa mga taong nagbigay o tumulong sa atin. Mainam nga na marunong tayong magpasalamat sa mga kabutihang ating tinatanggap mula sa ating kapuwa. Kahit sa bibilia, tayo ay inatasan na maghandog sa Diyos ng pasasalamat. Siya ang lumikha sa atin. Siya rin ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Gumawa Siya ng paraan upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at maligtas sa kapahamakang walang hanggan. Sa biblia sa aklat ng Epeso, hinihimok tayo ni Apostol Pablo na lagi tayong magpasalamat sa Diyos Ama dahil sa lahat ng bagay.

Kung tayo naman ang tumutulong o nagbibigay sa tao, masama bang umasa na tumanaw sila ng utang na loob sa atin? Kung tayo ay tumutulong, huwag tayong umasang mapasalamatan o mabalikan ng pabor. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus sa biblia sa aklat ng Mateo 6:1 “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganiyan ang ginawa ninyo, wala kayong makukuhang gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.” Ayon naman sa Lukas 6:33-36 “Kung ang gagawan ninyo lamang ng mabuti ay ang mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito! Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan niyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito’y makakabayad! Magpahiram kayo nang hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo’y magiging anak ng Diyos. Sapagkat Siya’y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang ng loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Diyos Ama.”

Kaibigan kung tumutulong tayo sa dukha, sa mga balo, o sa mga ulila, sa mga taong hindi kayang ibalik ang tulong na binigay natin, ang Diyos ang bahala sa atin. Ang sabi sa biblia sa Kawikaan 19:17 “Parang pagpapautang sa Diyos ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng panahon, Siya ang magbabayad.” Higit sa inaaasahan natin ang magiging kabayaran sa tulong na ginawa natin.

Namatay si Hesus para sa iyo, para sa akin, para sa mga nagpako sa kaniya sa krus, para sa mga kaaway niyang umalipusta sa Kaniya at para sa mga alagad niya. Hindi namili ang pag-ibig ni Hesus. Inaasahan niyang sa kaniyang pag-alay ng buhay ay magpasakop tayo sa kaniya. Natutuwa siya sa mga taong tumatanggap sa kaniya bilang kanilang Panginoong at Tagapagligtas. Natutuwa siya sa mga taong nag-aalay ng buhay para sa kaniya. Pero hindi pa rin nagbabago ang kaniyang pag-ibig sa mga taong patuloy na hindi nanininiwala sa kaniya. Patuloy pa rin ang kabutihan niya sa mga ito kahit na sabihin na nating mga walang utang na loob ang mga ito sa kaniya. Ang sabi nga sa biblia sa Mateo 5:45 “Pinasisikat ng Diyos ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan.” Kaya’t hayaan nating ang Diyos ang maging modelo natin sa paggawa ng mabuti sa ating kapuwa.

Kung paanong ang Diyos ay hindi makasarili datapwat ay nakapokus siya sa kabutihan natin na kaniyang iniibig, importante ding gumawa tayo ng mabuti sa ating kapuwa na ang kanilang kapakanan ang ating iniisip. Pasalamatan o gantihan man tayo o hindi ng ating mga natulungan, masaya na tayo na makatulong sa kanila. At kung tayo naman ang natulungan, magandang bagay naman ang magpasalamat at suklian ng kabutihan ang mga taong nakatulong sa atin. Sa ganitong paraan, siguradong maayos at payapa ang ating pagsasama.

Fatima Josue is the wife of Pastor Junie Josue, Senior Pastor of International Worship Centre at Centre at 1077 St. James St. [Worship Service: Sundays 10:30 a.m.] and host of the radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.